top of page

ONZE DIENSTEN

OVERZICHTELIJK EN TRANSPARANT BEHEER

Het Nieuwe VvE Beheer biedt een all-in pakket waarbij wij het dagelijks, technisch, administratief en financieel beheer uit handen wordt genomen.

Financieel Beheer door HNVB

FINANCIEEL BEHEER

 • Het opmaken en versturen van het exploitatieoverzicht en de balans over het afgelopen boekjaar;

 • Het opmaken van een conceptbegroting op basis van de akte van splitsing en de daarbij behorende maandelijkse voorschotbijdrage, de conceptbegroting zal in de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd;

 • Het incasseren en administreren van de maandelijkse voorschotbijdrage, waarbij indien gewenst gebruik wordt gemaakt van een automatische incassoservice;

 • Het voeren van een incassoprocedure conform het incassobesluit die jaarlijks door de ledenvergadering moet worden vastgesteld en goedgekeurd;

 • Het namens de vereniging betalen van de gemeenschappelijke kosten;

 • Het voeren van de volledige dagelijkse financiële administratie van de vereniging;

 • Het beheren van de op naam van de vereniging gestelde bankrekening;

 • Het afrekenen van de stookkosten;

 • Het jaarlijks op verzoek digitale inzage verstrekken en indien noodzakelijk een verdere toelichting op de financiële administratie aan de kascommissie geven;

 • Het verzorgen van de archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven

 • Het bijhouden van de eigenarenadministratie en eventuele mutaties*;

 • Het schriftelijk informeren van de nieuwe eigenaar na appartementsoverdracht;

* Voor het verwerken van mutaties en het aanleveren van gegevens aan de notaris als een appartementsrecht van eigenaar wisselt rekenen wij administratiekosten. Via de notaris brengen wij bij zowel de verkoper als koper administratiekosten in rekening. Bij een verdeling wordt dit tarief alleen in rekening gebracht bij de koper.

Administratief Beheer door HNVB

DAGELIJKS EN ADMINISTRATIEF BEHEER

 • Dagelijks contact met bestuur en eigenaren;

 • Het organiseren, bijwonen en notuleren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en tweede ledenvergadering bij onvoldoende opkomst*;

 • Binnen 6 weken na de vergadering worden de notulen opgesteld en verzonden;

 • Het voldoende verzekeren en verzekerd houden van de gemeenschappelijke delen conform de akte van splitsing;

 • Het afhandelen van schadegevallen;

 • Het verzorgen en verzenden van correspondentie voor de vereniging;

 • Het regelmatig contact houden met het bestuur en de diverse commissies van de vereniging en én het bijwonen van 1 bestuursvergadering per jaar;

 • Het verstrekken van opdrachten aan leveranciers namens de VvE waarvoor tijdens de algemene ledenvergadering goedkeuring is gegeven;

 • Het toezicht houden op de naleving van de bepalingen uit het reglement van splitsing, het huishoudelijk reglement en op de besluiten van de Algemene Ledenvergadering;

 • Het op verzoek verstrekken van informatie aan appartementseigenaren over het  appartementsrecht.

*Wij gaan uit van enige betrokkenheid bij de VvE door de eigenaars en dat de opkomst voor een vergadering voldoende is. Als dit niet het geval is zullen wij een tweede reglementaire vergadering uitschrijven, hiervoor rekenen wij ons uurtarief.

Technisch Beheer door HNVB

TECHNISCH BEHEER

 • Het opdragen van klein noodzakelijk onderhoud tot een bedrag van € 500,- exclusief btw;

 • Bedragen die de hierboven genoemde € 500,- te boven gaan zullen ter goedkeuring aan de   voorzitter of door de vergadering benoemde leden van de vereniging worden voorgelegd;

 • Het 24 uur per dag bereikbaar zijn voor storingen, 365 dagen per jaar.

 • Het aanvragen van offertes voor groot onderhoud en noodzakelijk onderhoud;

 • Offertes voor groot onderhoud worden indien gewenst en noodzakelijk in het bijzijn van Het Nieuwe VvE Beheer en de gekozen leveranciers ter plaatse opgemaakt, bij voorkeur op basis van het door de vereniging vastgestelde meerjaren onderhoudsplan of bestek;

 • Het op verzoek beoordelen en adviseren van de uitgebrachte offertes en het toelichten en agenderen in en op de ledenvergadering;

 • Het opvragen en afsluiten van onderhoudscontracten na instemming van de ledenvergadering.

AANVULLENDE DIENSTEN

U kunt ook bij ons terecht voor aanvullende diensten die buiten onze standaard werkzaamheden vallen uit ons all-in pakket. Hiervoor rekenen wij vaste tarieven, zie hiervoor onze taakomschrijving (prijspeil 2023 en alle bedragen zijn exclusief btw).

 • Wij kunnen als de VvE hiervoor kiest uit te voeren onderhoudswerkzaamheden bouwkundig Hiervoor brengen wij 5% over de gekozen onderhoudsofferte in rekening;

 • Als de VvE ervoor kiest vaker dan eens per jaar te vergaderen dan brengen wij kosten in rekening voor het uitschrijven van de vergadering, de voorbereiding voor de vergadering, de uitvoering van de vergadering, het uitwerken van de notulen en het versturen van het verslag aan alle Hiervoor rekenen wij € 276,00;

 • Voor het bijwonen van comparities van partijen of andere juridische geschillen welke voor de rechter behandeld worden rekenen wij ons uurtarief van € 92,00;

 • Het bestuur en kascommissieleden kunnen de financiële administratie in het ledenportaal inzien en controleren. Het aanvullend verstrekken van tussentijdse financiële informatie of rapportages aan het bestuur, de voorzitter, een commissie of aan alle eigenaren kunnen wij op basis van ons uurtarief van € 92,00 verzorgen;

 • Voor het opstellen van een jaarlijkse verrekening elektra/energie op basis van de standen van tussenmeters (wanneer de VvE geen gebruik maakt van een meetbedrijf) rekenen wij ons uurtarief van € 92,00. De meterstanden dienen eens per jaar aangeleverd te worden door het bestuur of één van de eigenaren;

 • Voor het opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief brengen wij € 92,00 in rekening per nieuwsbrief;

 • Voor het opstellen van een Huishoudelijk Reglement rekenen wij € 184,00;

 • Voor het opstellen van een gebruikersovereenkomst rekenen wij € 138,00;

 • Voor het opstellen van een cameraprotocol rekenen wij € 92,00;

 • Voor het organiseren en bijwonen van een extra bestuursvergadering of commissievergadering rekenen wij € 92,00;

 • Voor het aanvragen van subsidies rekenen wij € 368,00;

 • Voor het aanvragen van een lening rekenen wij € 368,00

Overige diensten van HNVB
bottom of page